Wettelijke informatie

De toegang tot de website van Brederode impliceert de aanvaarding door de gebruiker van onderhavige informatie.

Brederode zal zich inspanning getroosten om de gegevens op de website zo betrouwbaar en actueel mogelijk te houden. Bepaalde fouten en hiaten kunnen zich echter voordoen waarvoor de vennootschap zich nu al bij de lezer wenst te verontschuldigen, hoewel de vennootschap soms niet noodzakelijkwijs de auteur is. De raadpleging van de site behelst geen enkele garantie langs de kant van Brederode voor de juiste, volledige en actuele aard van de gepubliceerde informatie. Zij ziet af van elke verantwoordelijkheid wat betreft het gebruik van de geleverde informatie of het ontbreken hieraan dan wel de u de economische veroudering ervan. Brederode behoudt zich op elk moment het recht voor om de inhoud van zijn op elk moment te wijzigen

De site Brederode mag op geen enkele wijze worden beschouwd als een offerte of inschrijving op de effecten Brederode of de roerende waarden waaraan deze refereert.

Wat betreft de bescherming van de persoonsgegevens past Brederode het volgende beleid toe :

Het neemt alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te behouden die het verwerft ingevolge de raadpleging van de website. Brederode mag hierover wel beschikking mits naleving van de bepalingen van de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Elke persoon heeft het recht om kennis te nemen van alle gegevens die zijn /haar persoon betreffen en waarover Brederode beschikt. Met het oog hierop mag altijd contact worden opgenomen met het secretariaat van de vennootschap op het telefoonnummer +352 26 25 99 71. Eventueel zal Brederode de persoonsgegevens wijzigen zoals gewenst door de betrokken personen.

Brederode verbindt zich ertoe de persoonsgegevens die werden ingezameld niet te gebruiken voor commerciële doeleinden.

De rechten op deze website behoren toe aan Brederode S.A. De gebruikers van de website verbinden zich ertoe de beschikbare informatie en gegevens enkel voor persoonlijk gebruik aan te wenden.

De Franse versie van de Website is de originele versie. In geval van interpretatieverschillen tussen de verschillende versies is de Franse versie rechtsgeldig.

Beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens